Nieuws

Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht

Sinds 3 maart 2014 is Amsterdam-Noord een beschermd stadsgezicht vanwege haar historie. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Inventarisatie stedenbouw

Een gebied met bijzondere historische waarde kan benoemd worden tot historisch stads - of dorpsgezicht. In totaal zijn er in Nederland meer dan 400 beschermde stads- en dorpsgezichten met een geschiedenis die teruggaat tot vóór het jaar 1850. In het kader van het Monumenten Inventarisatie Project is ook de stedenbouw uit de periode 1850-1940 landelijk geïnventariseerd. Het besluit tot aanwijzing van Amsterdam-Noord in de gemeente Amsterdam als beschermd stadsgezicht vloeit voort uit deze inventarisatie.

Historische waarde

In de 19de eeuw zorgden de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal en het Noordzeekanaal voor industriële ontwikkeling in het gebied. Voor de arbeiders die in deze industrie kwamen werken, waren woningen nodig. Zo ontstonden tussen 1910 en 1940 verschillende tuindorpen als Oostzaan, Nieuwendam, Buiksloot, met voor die tijd moderne huisvestingsmogelijkheden.
Deze tuindorpen met parken zijn een voorbeeld van tuinstadbeweging. Door een mix van stedelijk en landelijke aanleg en door toepassing van architectuur in de Amsterdamse Schoolstijl, is een plezierige woonomgeving gecreëerd. Het was voor die tijd nieuw dat woningbouw voor de sociaal lagere klasse op deze manier werd toegepast.

Karakter bewaard gebleven

Het bijzondere karakter van Amsterdam-Noord is goed bewaard gebleven. De bebouwing en de structuur van de tuindorpen is nog altijd duidelijk herkenbaar aanwezig binnen een groot gebied van naoorlogse uitbreidingswijken.

Rechtsgevolg beschermd stadsgezicht

Het aanstellen van het gebied als beschermd stadsgezicht heeft tot rechtsgevolg dat de gemeenteraad ter bescherming van het stads gezicht een bestemmingsplan vast moet stellen. In die zin kan de aanwijzing tevens een  stimulans betekenen voor het uitvoeren van een ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

ToelichtingAmsterdam-NoordStadsgezicht.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Een toelichting op de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht vindt u in de bijgevoegde pfd

Deel dit artikel