Vacature

IPO-medewerker C Mobiliteit, ruimte en milieu

Het Interprovinciaal Overleg is op zoek naar een IPO-medewerker C Mobiliteit, ruimte en milieu. Het gaat om een functie van 36 uur per week.

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht

Jij bent in staat om onder de verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in beleidsopgaves binnen de brede provinciale kerntaken. Je start met opdrachten op het snijvlak van Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Vanuit je affiniteit met deze beleidsvelden excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot de bestuurlijk relevante agenda zonder jezelf in de inhoud te verliezen. Een agenda waarin je stuurt op belangenbehartiging, kennisdeling en beleidsadvisering en zorgt voor een projectmatige aanpak om dit te realiseren. Jij bent de schakel tussen de provinciale (ambtelijke en bestuurlijke) achterban én Den Haag. Je weet daarnaast bestuurders adequaat te adviseren zodat ze optimaal in de rol van IPO-vertegenwoordiger kunnen acteren. Binnen het IPO werken we met persoonlijke resultaatopdrachten. Dat betekent dat je met je leidinggevende met regelmaat afspraken maakt over jouw (duurzame) inzetbaarheid binnen de breedte van de verschillende provinciale kerntaken.

 Vanuit de huidige prioriteitstelling bestaat jouw startopdracht uit de volgende elementen:

 • Beleidsopgave Klimaat en VTH- stelsel (programma Milieu, Toezicht en Handhaving)0,6 fte

De industrie moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Instrumenten die daarbij een rol spelen zijn een CO2-heffing, subsidievormen en maatregelen in de sfeer van vergunningverlening en handhaving (Wet Milieubeheer/Omgevingswet). Al dit soort maatregelen worden vertaald naar een juridisch kader, een in te regelen uitvoeringsorganisatie en de juiste bestuurlijke kaders en verantwoordelijkheden. Bij dit alles is een belangrijke rol weggelegd voor provincies waar het gaat om de verantwoordelijkheid (bevoegd gezag) voor een belangrijk deel van de industrie die met dit alles van doen heeft.


Vanuit de klimaatafspraken kent de brede (duurzame) mobiliteitsagenda een inzet op CO2 reductie op werkgerelateerd vervoer (werkgeversaanpak) waar provincies ( en gemeenten) als bevoegd gezag een verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Het IPO speelt in dit proces een coördinerende en belangenbehartigende rol voor de gezamenlijke provincies.


Met deze context op je netvlies acteer je als belangenbehartiger, beleidsadviseur en kennis- en informatiemakelaar. Met jouw organiserend vermogen en je bestuurlijke sensitiviteit weet je met de inhoudelijk deskundigen van provincies, de governance rond het proces goed te bewaken, er voor te zorgen dat de provinciale belangen goed zijn vertegenwoordigd in de diverse gremia en dat sprake is van een optimaal samenspel tussen provincies. Proactief signaleer en agendeer je de bestuurlijk relevante punten op de bestuurlijke tafel en organiseer je hiermee de uitwerking van de IPO bestuurlijke agenda ‘VTH klimaat & energie’.

 • Beleidsopgave Ruimtelijke opgaves Energietransitie (programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen)  0,2 fte

Ook op het terrein van energiestransitie en mobiliteit realiseren provincies de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daartoe worden onder andere regionale energie strategieën (RES’sen) opgesteld, die om toepassing van ruimtelijke instrumentaria vragen. Jouw rol is gericht op de kennisdeling over de wijze waarop de uitkomsten van de RES’sen worden geborgd in de provinciale omgevingsvisies, -verordeningen en programma’s. Je legt de verbinding met het nationaal programma RES waar het gaat om de agenda Ruimte en signaleert de betekenis voor provincies.

 • Beleidsopgave Duurzame Mobiliteit  (programma mobiliteit) 0,2 fte

Voor mobiliteit word je verantwoordelijk voor elektrisch rijden, zero emissie bussen en duurzaam grond-, weg- en waterbouw (GWW). Dit zijn drie acties uit het klimaatakkoord waarvoor provincies verantwoordelijk zijn. Per provincie worden duurzame mobiliteit acties samengebracht in regionale mobiliteitsprogramma’s zoals ook in het klimaatakkoord is afgesproken. Net als bij de andere opgaven werk je op deze onderdelen nauw samen met de programmamanager en collega’s en bestuurders in de provincies en zorg je voor de juiste belangenbehartiging, kennisdeling, gezamenlijke projecten en strategische positionering in brede samenwerking met partners op deze drie onderdelen.

Wat breng jij mee? 

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een bestuurlijk en ambtelijk complexe omgeving;
 • Je hebt basiskennis van de beleidsvelden Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening en Milieu;
 • Je hebt daarnaast een brede interesse in de fysieke leefomgeving waarbij je (duurzaam) inzetbaar bent binnen meerdere IPO beleidsopgaven;
 • Je kan complexe dossiers snel eigen maken;
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare redactionele en communicatieve vaardigheden specifiek op het gebied van bestuursadvisering;
 • Je bent bekend met besluitvormingsprocessen en weet deze, waar nodig, efficiënt te benutten;
 • Je hebt bewezen in staat te zijn om vlot een netwerk op te bouwen;
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
 • Je herkent je in de IPO kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.

Wat bieden wij?

 • het gaat om een opdracht in de zogeheten vaste kern van het IPO; we bieden een contract voor één jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd;
 • functie IPO Medewerker C: het verdienniveau van de opdracht is schaal 13 maximaal € 6.017,59 bruto bij een fulltime dienstverband;
 • Een ABP-pensioen;
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken;
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum.

Context

Het IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en de bestuurlijke en maatschappelijke partners. Voor deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in diens rol binnen maatschappelijke vraagstukken. De kernbegrippen zijn: opgave gestuurd, resultaatgericht, open netwerkorganisatie en van-voor-door provincies. 


Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar zijn binnen de actuele beleidsopgaven van het IPO. Deze vaste kern wordt afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld met een flexibele formatie van provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet. De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 (https://ipo.nl/beleidsvelden/bestuur/de-provincie-van-de-toekomst) en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Energietransitie. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Reageren

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie uiterlijk 13 december 2019 tegemoet via de sollicitatiebutton.

Informatie 

Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).

Deel dit artikel