Nieuws

Onderzoek OCW naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting

Het ministerie van OCW start na Pasen met een onderzoek naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. Het onderzoek  richt zich primair op de eisen en wensen van gebruikers, dat wil zeggen van schoolleiders, schoolbesturen, docenten en leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.


Welke eisen stellen deze gebruikers aan hun schoolgebouwen? Wat hebben zij nodig om goed onderwijs te kunnen geven en te volgen? De uitkomsten van dit onderzoek moeten ook antwoord geven op de vraag of en zo ja hoe een permanente monitoring zou kunnen worden ingericht. Ruimte OK is gevraagd om een voorstel te doen. Deze monitor kan goed worden gecombineerd met meetinstrumenten en benchmark die door Ruimte OK en de 3 Technische Universiteiten is ontwikkeld.

Omslag naar kwaliteitsdenken

Een adequaat schoolgebouw is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Sinds de decentralisatie van onderwijshuisvesting in 1997 bestaat er echter geen landelijk beeld meer van de kwaliteit van het scholenbestand. Afgezien van de technische eisen in het Bouwbesluit zijn de kwaliteitseisen aan schoolgebouwen niet scherp gedefinieerd. De door vrijwel alle gemeenten toegepaste VNG modelverordening voor onderwijshuisvesting stelt weliswaar normen aan de minimale oppervlakte en investeringshoogte, maar legt geen relatie met de gebouwkwaliteit. De afgelopen jaren is er echter sprake van een omslag van deze normeringsystematiek naar kwaliteitsdenken. Dat heeft nieuwe instrumenten opgeleverd waarmee de kwaliteit van schoolgebouwen nader wordt gedefinieerd, zoals de Scholenbouwwaaier, het Programma van Eisen Frisse Scholen en de Kwaliteitsstandaard scholenbouw die de PO-Raad heeft ontwikkeld en bijna klaar is voor gebruik.

Rol Ruimte-OK

Voor de PO-raad en Ruimte-OK vormen de onderzoeksresultaten tevens de lakmoesproef voor de eisen vanuit de Kwaliteitsstandaard. Ruimte-OK zal de resultaten daarnaast inzetten als basis voor de ontwikkeling van een permanente Benchmark Kwaliteit Onderwijsgebouwen. Op deze manier werken schoolbesturen en gemeenten vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid samen, om te voldoen aan de behoefte aan systematisch inzicht in de kwaliteit van de huisvesting. Een inzicht dat nu nog ontbreekt.

Bron: Oberon en Ruimte-OK (2013)

Deel dit artikel