Nieuws

Studie naar verblinding door ledarmaturen

Steeds vaker klinken er signalen over verblinding door ledarmaturen. Reden voor de werkgroep Licht en Omgeving van OVLNL om hier onderzoek naar te doen.

Op een groeiend aantal plekken waar ledverlichting in de openbare ruimte wordt toegepast, worden signalen over hinder door de helderheid opgevangen. Als lichthinder reden is voor mensen om 's avonds zich niet meer naar bepaalde plekken te begeven, betekent dat dat de toegankelijkheid niet in orde is. In het kader van het VN-Verdrag Handicap is dat onwenselijk en moet er iets aan gedaan worden. Daarom hebben stichting OVLNL, gemeente Utrecht en gemeente Zoetermeer opdracht gegeven voor een praktijkstudie naar lichthinder door ledarmaturen. Het onderzoek neemt de bestaande richtlijnen onder de loep. Bovendien is er nog geen eenduidig vastgestelde meetmethode om de hoeveelheid verblindende ledverlichting vast te stellen. Genoeg reden voor een onderzoek, vertelde projectleider Roger van Ratingen eerder.

Proefstraat

Het doel van de studie is om een meetmethode te ontwikkelen om de hoeveelheid verblindende ledverlichting die een armatuur veroorzaakt te bepalen. Door een proefstraat neer te zetten met verschillende armaturen en vervolgens met de doelgroep de verlichting te schouwen, kan een beeld worden verkregen van de verblindingshinder die per armatuur ervaren wordt. "Door deze observaties te relateren aan het armatuur en te combineren met objectieve lichtmetingen kan mogelijk een verband worden gelegd tussen armatuur- en lichteigenschappen en verblindingshinder. Zo krijgen we vooraf, bij de keuze van een (nieuw) armatuur, een indruk van de mogelijke verblinding die het armatuur geeft. Tevens willen we hiermee de armatuurfabrikanten stimuleren om armaturen te ontwikkelen die minder verblinding veroorzaken."

Huidige richtlijnen niet toereikend

Nu is er een tussenrapportage, waarin de bevindingen tot nu toe worden gepresenteerd. Een van de voorlopige conclusies uit de tussenrapportage luidt: De huidige richtlijnen zijn niet toereikend om aan de hand van het armatuur een verwachting te kunnen uitspreken of een ledarmatuur aanleiding geeft tot het ervaren van lichthinder. Er dienen nieuwe, aangepaste richtlijnen voor lichthinder te worden opgesteld die beter aansluiten bij de huidige kennis en inzichten in ledtechnologie om lichthinder door ledarmaturen in de openbare ruimte te beperken en als impuls voor fabrikanten om armaturen te ontwikkelen die minder lichthinder veroorzaken.

Maatregelen

Voorstellen voor maatregelen worden ook al gedaan. Om mensen met een visuele beperking in de avond en nacht beter te ondersteunen in de mobiliteit van de openbare ruimte kan worden gedacht aan het nemen van de volgende maatregelen:

- Adequate afscherming van lichtbronnen ter voorkoming van verblindingshinder
- Hoger minimum verlichtingsniveau en betere gelijkmatigheid van de verlichting ter ondersteuning van de oriëntatiefunctie. Dit minimum verlichtingsniveau ligt veelal boven de door de NSVV opgestelde richtlijnen.
- Aanbrengen van sterke contrastelementen in de openbare ruimte
- Logische positionering van de armaturen en algemene opbouw van de omgeving

Bijdragen aan het onderzoek?

Definitieve conclusies en aanbevelingen kunnen uiteraard pas gedaan worden als alle onderzoeksresultaten bekend zijn. Wie wil bijdragen aan het onderzoek wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Stuur een mailtje naar info@ovlnl.nl voor meer informatie en voor het opvragen van de tussenrapportage.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel