Artikel

Top tien smaakmakers in scholenbouw

Tien jaar geleden verscheen het adviesrapport ‘Gezond en Goed – Scholenbouw in topconditie’ van toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Veel van haar aanbevelingen zijn de afgelopen jaren opgepakt en vertaald naar de praktijk. Dit dankzij de inspanningen van een aantal koplopers. Stedebouw & Architectuur vroeg Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK een selectie te maken van personen die in het achterliggende decennium scholenbouw, in brede zin, verder hebben geholpen. Van Zandwijk verzamelde in willekeurige volgorde een top-10 van smaakmakers rondom kenmerkende thema’s.

Fotografie: Christiaan Krouwels 

01 
Opdrachtgeverschap - Wichert Eikelenboom 

Bestuurder met kennis van zaken rondom het bouwproces en het werken met prestatie-eisen. Kijkt altijd integraal naar de opgave. Koploper als het gaat om denken en werken vanuit een Total Costs of Ownershipbenadering (TCO). Was ondere andere opdrachtgever van het MFC Atria. Eenproject waarin aandacht voor de exploitatie leidend is geweest bij te maken keuzes in het ontwerp en bouwproces.  


02 
Ruimte voor het kind - Dave Ensberg-Kleijkers   

Voormalig schoolbestuurder met een duidelijke visie op een optimale ontwikkeling van kinderen. Zijn sterke en overtuigende ideeën staan garant voor een goede inhoudelijke dialoog over maatschappelijke vraagstukken die er echt toe doen. Vanuit zijn huidige functie als directeur/bestuurder bij Jantje Beton op de juiste plek om buitenruimte rondom scholen maximaal inzetbaar te maken voor het spelende kind. 03 
Duurzaamheid - Judith Siebring  

Kartrekker en dé drijvende kracht achter de succesvolle aanpak van het project ‘Duurzame Scholen Overijsselbinnen het programma Nieuwe Energie. Wetende dat een duurzame school meer is dan techniek en gebouwen. De gevolgde programmatische aanpak en bundeling van krachten vormt een mooie leerschool voor de opgaven die nog zullen volgen vanuit het Klimaatakkoord.Meer over deze aanpak elders in deze scholenbouweditie. 
04  Kwaliteit centraal Rob van der Westen  

Het aantal personen werkzaam binnen een schoolbestuur dat werk wenst te maken van een kwaliteitsimpuls voor scholen groeit hard. Rob doet dit al jaren voor de openbare scholen in Utrecht. Hij voelt het als zijn verantwoordelijkheid dat kinderen les kunnen krijgen in fatsoenlijke onderwijsgebouwen. Dat wil zeggen: onderwijskundig van deze tijd, duurzaam, veilig, met voldoende speel- en beweegruimte, circulair gebouwd en energieneutraal 


 

05  Ontwerpend onderzoek - Wilma Kempinga  

Beter bekend als Mevrouw Meijer. Aanjager van aandachtig ontwerpend onderzoek om bestaande schoolgebouwen een stralend tweede leven te geven. En met succes. Reeds meerdere schoolgebouwen zijn door een interventie van Mevrouw Meijer daadwerkelijk getransformeerd tot gebouwen die weer helemaal voldoen aan de wensen die het onderwijs in deze tijd aan gebouwenstelt.

 


06 
SamenwerkingSchollema 

Wethouder in Loppersum en voorzitter van de stuurgroep die invulling geeft aanhet Scholenprogramma in Groningen. Van en tussen de mensen. Het was niet voor niets dat wij hem vroegen mee te werken aan het openingsartikel van deze scholenbouweditie. De in het bevingsgebied gevolgde aanpak laat zien dat een school een aanjaagfunctie kan vervullen voor de verduurzaming van wijken. 

 


07 Integrale aanpak - Ruud van Vliet   

Bevlogen specialist, met kennis van zaken, zonder wie nooit de stappen waren gezet om te komen tot een eerste Rijksprogramma om schoolgebouwen te verduurzamen. Zonder de inzet van Ruud was er geen Green Deal Scholen geweest. Als gevolg van dit programma hebben meerdere gemeenten en schoolbesturen eerste stappen gezet om betekenis te geven aan het begrip duurzaamheid.  


 


08  Beleving - Thomas Bögl 

Architect bij LIAG. Ontwierp in de laatste tien jaar toonaangevende scholenprojecten. Projecten waarin de gebruikersbeleving en het onderwijs van de toekomst centraal staan. Projecten alsNiekée, IJburg College, Schravenlant Lyceum en het Kindcentrum de Toverberg zijn stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende ontwerpen. Ontwerpen die garant staan voor eenrijke gebruikerservaring. 

 

Fotografie: Hannah Anthonysz 


09 IntegraleKindCentra - Ad Vos  

 Een gedreven bestuurder bij Pit Kinderopvang & Onderwijs. Werkzaam vanuit de onderliggende gedachte van Kindcentra 2020: Kinderopvang en onderwijs vanuitéén visie, één team, één leiding, één organisatie. De basis voor echte Integrale KindCentra (IKC) waarkinderopvang en onderwijs gelijkwaardig aan elkaar zijn. Niet alleen de kracht om een visie te vormen, maar ook de kracht om deze gezamenlijk met partijen tot uitvoering te brengen.   


Fotografie:
Hes van Huizen 


10 Meerjarenperspectief-Wim Lengkeek 

Beleidsadviseur en gangmaker voor gezonde en goede en scholen van het eerste uur. Altijd redenerend vanuit de langere termijn. Wetende dat de vraag naar financiering en onderliggende businesscase begint met het hebben van een goed plan.Sinds kort werkzaam voor Kenniscentrum Ruimte-OK. Zijn kennis en ervaring blijven daarmee de komen jaren inzetbaar voor gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.  
Deel dit artikel