Artikel

Gebruikers vullen Centrumplan Didam in

Om te komen tot een centrumplan voor Didam hebben we het proces anders ingestoken. We zijn samen met de gemeente eerst op de gebiedsspecialisten (bewoners, winkeliers, ondernemers, verenigingen) afgestapt. We hebben hun kennis en hun wensen over het gebied opgehaald, nog voordat we ook maar één streep voor het plan op papier hebben gezet. Zij zijn tenslotte de gebruikers van het gebied. Een succesvol centrumplan is in onze ogen een plan dat de verschillende gebruikers optimaal faciliteert. Vandaar dat is gekozen voor deze aanpak. Dit heeft geresulteerd in een door de raad vastgestelde visie voor het centrum, het Masterplan Didam.

Het doel van het centrumplan is hoe we Didam in de toekomst aantrekkelijk houden als vestigingsplaats voor bewoners, ondernemers en recreanten.Daarbij zijn door de gemeente de volgende uitgangspunten meegegeven  

- Een aantrekkelijk centrum, waarbij de fietser en voetganger centraal staan en de auto te gast is 

- De versterking van het centrum als boodschappendorp voor Didam en de regio. 

- Aantrekkelijk voor winkelend en uitgaand publiek. 

Schetsontwerp

Op basis van het Masterplan is een Programma van Eisen opgesteld. In een achttal kaders zijn de randvoorwaarden van de gemeente verwoord. De overige invulling van het schetsplan was open en bespreekbaar. Aangezien het voor een belanghebbende niet altijd eenvoudig is om zonder referentiekader mee te discussiëren over ontwerpinvullingen, hebben wij op basis van het Programma van Eisen en de aangegeven kaders een concept-schetsontwerp opgesteld, dat diende als eerste aanzet voor een uitgebreid participatietraject.

Centrumpunt 

Er zijn verschillende participatiemomenten geweest, zoals individuele gesprekken en groepsgesprekken en een project-website met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Bijzonder hierbij is, dat inloopavonden met presentaties, ontwerpsessies en discussies veelal hebben plaatsgevonden in hetspeciaal hiervoor ingericht centrumpunt in het monumentale, voormalige, gemeentehuis van Didam midden in het plangebied. Iedere vrijdagochtend was het centrumpunt geopend, waarbij veelal de projectwethouder aanwezig was.

Huiskamer van Didam 

Het meest in het oog springende onderdeel van het centrum is de centrale ontmoetingsplek, het nieuwe evenementenplein bij de Mariakerk. Dit Lieve Vrouweplein wordt als de huiskamer van Didam beschouwd. Om van het Lieve Vrouweplein de Huiskamer te maken was het essentieel de vele verenigingen hierin mee te nemen in meerdere ontwerpsessies. Het plein kan helemaal worden benut als evenemententerrein voor onder andere de kermis, schuttersfeesten, carnaval en Didam op stelten.


Er is flexibele ruimte om de terrassen te laten groeien of krimpen al naar gelang de behoefte. Er komt heel veel groen op en rond het plein. Dit zorgt in de zomer voor koelte. Vervangende parkeerplaatsen worden bij de Mariakerk aangelegd. Het autoverkeer kan buiten de evenementen gewoon over de pleinen blijven rijden, waarbij de fietser en voetganger in het zogeheten
sharedspacegebied voorrang genieten, de auto is 'te gast’ en het sluipverkeer wordt geweerd. 

Concentratie van supermarkten 

Een ander ingrijpend onderdeel van het centrumplan is de herinrichting van het gebied rond het oude gemeentehuis. Dat gemeentehuis maakt samen met de bibliotheek en het voormalige postkantoor plaats voor een plein in het groen met twee parkeerplaatsenwaaraan de nieuwe supermarkten worden gebouwd.

Wateropgave 

Voor de toekomstbestendigheid zullen we het centrum van Didam klimaatbestendig en waterrobuust inrichten.In het centrumplan worden het verhard oppervlak en de woningen afgekoppeld en worden voldoende infiltratievoorzieningen aangelegd om een reguliere bui te kunnen bergen. Dit gebeurt met hemelwaterriolering en ondergrondse infiltratievoorzieningen en bovengrondse afvoer, waarbij het water in het zicht wordt gebracht en oppervlakkig afstroomt.  


Het regenwater wordt geborgen in een tweetal grote infiltratievoorzieningen in het plangebied, die een positieve bijdrage leveren aan het grondwaterbeheer in Didam. Voor extreme regenval wordt in het plan een extra infiltratievoorziening gerealiseerd en wordt een verzamelleiding aangelegd die als hoofdafvoer kan fungeren. Op deze blauwe ader worden uiteindelijk hemelwatervoorzieningen in een gebied met een oppervlakte van 14 hectare aangesloten. 

Proces aannemersselectie  

Voor het slagen van het project is het belangrijk dat tijdens deDeuitvoering de winkels kunnen blijven functioneren. Om een goede afstemming te waarborgen, is gekozen voor het werken in een bouwteam. Middels een Europese aanbesteding is een aannemer geselecteerd. Het omgevingsmanagement voor de uitvoering wordt vroegtijdig opgepakt, zodat detailfaseringen in overleg met de ondernemers worden fijngeslepen. De intentie is dat de aannemer het volledige project uitvoert en er een vertrouwensband ontstaattussen de aannemer, de omgeving en de gemeente en er steeds van elkaar wordt geleerd gedurende de uitvoering. Dit alles onder het motto ‘Werken aan een mooi Didam’. 


Dit artikel is verschenen in Stedebouw en Architectuur 04/2019. Lees meer van Stedebouw en Architectuur in onze bibliotheek

 

 

 

 

 

Deel dit artikel