Vacature

Beleidsadviseur Fiets, Veren & Verkeersveiligheid

Amsterdam groeit en het verkeer in Amsterdam is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De stad is drukker geworden en populair bij bezoekers, bewoners en bedrijven. Het aantal fietsers, voetgangers en gebruikers van de veerponten over het IJ is flink gestegen. Het groeiend aantal Amsterdammers, bezoekers en toeristen dat zich verplaatst in onze stad, zet de schaarse openbare ruimte in de stad nog verder onder druk.

Functieomschrijving

Om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk, moet de gemeente Amsterdam keuzes maken en maatregelen treffen. Deze ontwikkelingen vragen om duidelijke keuzes op het gebied van fiets, veerponten en verkeersveiligheid. Fietsen is gezond, draagt bij aan schonere lucht en aan een leefbaar en bereikbaar Amsterdam. Van alle vervoermiddelen groeit het gebruik van de fiets het meest. Om de fietsstad te blijven die Amsterdam al jaren is, investeert de gemeente Amsterdam in het fietsennetwerk en fietsparkeeroplossingen.

Daarnaast heeft de gemeente de wens om het aantal verkeersdoden en -gewonden terug te dringen. Onze ambitie op korte termijn is 25% minder verkeersdoden en ernstig gewonden in 2020 ten opzicht van peiljaar 2010.

De gemeente Amsterdam is opdrachtgever voor de veerponten over het IJ en het Noordzeekanaal. De veren zijn een onmisbare schakel in het fijnmazige fietsnetwerk. We zien een stevige jaarlijkse groei in het gebruik van de veerponten over het IJ. GVB Veren exploiteert deze veerverbindingen. De drukte op de veren en de ambitie om de veren uitstootvrij te laten varen vraagt een vooruitziend beleid en langjarige uitbreidings- en verduurzamingsstrategie.

Binnen de directie Verkeer & Openbare Ruimte zorgt de afdeling Kennis en Kaders voor een zorgvuldige en transparante afweging tussen de verschillende belangen op het gebied van mobiliteit en openbare ruimte en legt deze voor aan het bestuur. Kennis en Kaders weet hoe de stad beweegt, signaleert veranderende trends en agendeert deze. Op basis van deze kennis stelt de afdeling richtinggevende stedelijke (beleids)kaders en plannen op en levert bijdragen binnen grootstedelijke ontwikkelingen en regionale samenwerkingsverbanden om Amsterdam in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden.

Kennis en Kaders werkt integraal, schakelt strategisch tussen stad en regio en zorgt ervoor dat het beleid echt werkt.Als beleidsadviseur Fiets, Veren & Verkeersveiligheid adviseer je op het gebied van fiets, veerponten en verkeersveiligheid.

 

Je analyseert (toekomstige) opgaven, signaleert gerelateerde vraagstukken en adviseert projectorganisaties, management en (gemeente) bestuur.

Daarnaast beantwoord je (politieke) vragen, moties en amendementen over fiets, veren en verkeersveiligheid.

Naast verkeersveiligheids- en fietsvraagstukken, zul jij je onder meer bezig houden met het toekomstbestendig maken van de veren in Amsterdam. De veren over het IJ vormen de belangrijkste fietsverbinding tussen Amsterdam Noord en de rest van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen aan weerszijden van het IJ, en Stadsdeel Noord in het bijzonder, groeit het aantal reizigers over het IJ. De druk op de veren neemt hierdoor toe. Er zijn daarom maatregelen nodig om het verensysteem toekomstbestendig te maken.

Profiel kandidaat

  • Je bent in staat zelf­stan­dig te ope­re­ren, te ad­vi­se­ren en te over­tui­gen. Com­plexe pro­ble­men zet jij om in ge­rich­te (be­leids)ad­vie­zen
  • Je hebt een goe­de an­ten­ne voor po­li­tie­ke en be­stuur­lij­ke ver­hou­din­gen. Zo weet jij men­sen en or­ga­ni­sa­ties te ver­bin­den, over­zie je het speel­veld en heb je oog voor com­plexe pro­ces­sen
  • Je hebt een af­ge­ron­de op­lei­ding op wo ni­veau, bij voor­keur in de ruim­te­lij­ke sec­tor en rui­me werk­er­va­ring.
  • Ken­nis en af­fi­ni­teit met ver­voers­pla­no­lo­gie of ver­keers­kun­de is een pre. Gevraagde competenties
  • Ster­ke ana­ly­ti­sche vaar­dig­he­den in com­bi­na­tie met een ac­tie­ge­rich­te hou­ding
  • Im­pact, over­tui­gings­kracht en een ster­ke ver­bin­der
  • Pro­ac­tie­ve hou­ding, flexi­be­le in­zet­baar­heid en goed kun­nen wer­ken on­der hoge werk­druk
  • Ver­der ben je om­ge­vings­be­wust, kunt goed sa­men­wer­ken en ben je in­ven­tief.

Aanvullende informatie

  • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 3.348,- en maxi­maal € 4.859,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11) op ba­sis van 36 uren per week.

  • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get (17,05% van het sa­la­ris). Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.

Contact

Heb je belangstelling voor deze functie?

Solliciteer online via de website, uiterlijk 19 mei.

 

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure. De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Neem voor vragen contact op met Roosmarijn Lindeman, coördinator Fiets en Verkeersveiligheid, bereikbaar op r.lindeman@amsterdam.nl of 06-19291170.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel