Vacature

Onderzoeker Openbare Ruimte en Mobiliteit

Gemeente Amsterdam zoekt een Onderzoeker Openbare Ruimte en Mobiliteit die een bijdrage kan leveren aan (beleid)monitoringvraagstukken op het gebied van mobiliteit binnen de openbare ruimte.

De functie

Team Onderzoek en Kennis is het onderzoekscentrum voor vraagstukken in de openbare ruimte en over mobiliteit. Wij zoeken een Onderzoeker Openbare Ruimte en Mobiliteit die een bijdrage kan leveren aan (beleid)monitoringvraagstukken zowel over de openbare ruimte als over de mobiliteit. Hij of zij draagt bij aan de ontwikkeling van het team en onderzoek op ons vakgebied. De vraagstukken zijn zeer divers en lopen uiteen van ‘Hoe maken we een thermometer voor de openbare ruimte?’ tot het opzetten van een beleidsmonitoringprogramma over bijvoorbeeld touringcarbeleid. Je adviseert, oördineert en voert onderzoekt uit.

Wat ga je doen?

 • Je bent belast met strategische multidisciplinaire onderzoeksvraagstukken. Hij /zij signaleert strategische trends in het mobiliteitsdomein en/of het openbare ruimte domein op stedelijk en regionaal niveau, verricht in dit kader onderzoek en rapporteert en adviseert richting management, bestuur en/of (externe) opdrachtgevers over de onderzoeksbevindingen;
 • Afdeling overstijgend meedenken binnen de scope van complexe opgaven voor de directie Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR);
 • Leveren van beslisinformatie op basis van wetenschappelijk onderzoek voor strategische beleidsvraagstukken en projecten;
 • Op basis van de onderzoeksresultaten stel je rapportages en adviezen op en presenteert de onderzoeksresultaten;
 • Je fungeert als opdrachtgever voor de ontwikkeling van onderzoeksmethoden en levert ook een inhoudelijke bijdrage;
 • Leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de (tactische) beleidsontwikkeling en -realisering binnen het team en overige gemeentelijke onderdelen (soms ook met een bestuurlijk karakter);
 • Leiden van complexe projecten voor in- en externe klanten van het team Onderzoek en Kennis:
  • Je bent de schakel tussen opdrachtgever en uitvoerder;
  • Je voert intakegesprekken met opdrachtgevers en stelt offertes en plannen van aanpak op;
  • Je overlegt met opdrachtgevers over uitgangspunten van studies;
  • Je organiseert de onderzoeksactiviteiten en geeft leiding aan projectmedewerkers;
  • Je stelt voortgangsdocumenten op, schrijft onderzoeksrapporten en geeft presentaties aan opdrachtgevers;
  • Je draagt zorg voor een zorgvuldige projectafronding;
  • Je besteedt deelonderzoeken uit;

Verder assisteer je de teamleider op tactisch niveau m.b.t. de bedrijfsvoering (P&C, coaching), fungeert als intern opdrachtgever richting medewerkers O&K en bewaakt en evalueert het resultaat.

Wij vragen

 • WO op­lei­dings­ni­veau;
 • Een ster­ke en er­va­ren pro­ject­lei­der,
 • Een stra­te­gi­sche den­ker die ook een doe­ner is.
 • Rui­me werk­er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie en com­plexe (be­stuur­lij­ke) om­ge­ving;
 • Werk­er­va­ring met stra­te­gisch en tac­tisch on­der­zoek d.m.v. o.a. sta­tis­ti­sche ana­ly­ses en data-ana­ly­se, het doen van ex post en ex ante stu­dies;
 • Af­fi­ni­teit met het on­der­zoeks­veld mo­bi­li­teit en open­ba­re ruim­te;
 • Klant­ge­rich­te in­stel­ling.

Competenties

Als onze Senior Onderzoeker ben je resultaatgericht, wat inhoudt dat je niet alleen het onderzoek opstart en op tijd resultaten aanlevert, maar dat je van begin tot eind, dus tot en met het moment dat de resultaten zijn bestendigd, ook actief betrokken blijft.


Je bent een analyticus, goed in het snel en scherp formuleren en vaststellen van de onderzoeksvraag, het opstellen van het onderzoeksplan en de onderzoeksmethodiek. Daarbij ben je cijfermatig sterk. Je weet goed wanneer je snel en globaal kan/ moet adviseren en wanneer gedetailleerd. Je hebt coachende vaardigheden die je inzet om de onderzoekers in het team te laten groeien en ontwikkelen.


Je bent ook initiatiefnemer en durft actief zaken onder de aandacht te brengen, zeker op het moment dat jij kansen of bedreigingen ziet voor het team en onze (te ontwikkelen) onderzoeksvelden. Jij bent je daarbij goed bewust van het feit dat je werkt aan onderzoeken, waarvan het resultaat impact kan hebben op de politiek en/of het bestuur van de stad. Je handelt daarin zorgvuldig. Je weet je precies, helder en tactvol mondeling en schriftelijk uit te drukken en weet daarbij te overtuigen op basis van argumenten en persoonlijke autoriteit. Dit maakt je tevens tot een goed projectleider. Je hebt de slogan: ”Eén stad één opgave” goed op het netvlies en bent actief gericht op samenwerking met medewerkers en collega’s binnen het werkveld en binnen de stad.

Wij bieden

 • In­scha­ling is af­han­ke­lijk van ken­nis en er­va­ring en be­draagt mi­ni­maal € 4.022,- en maxi­maal € 5.520,- bru­to per maand bij vol­le­di­ge werk­tijd (sa­la­ris­schaal 12).
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get waar­bij je zelf kunt be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len als ex­tra in­ko­men en/‚Äčof hoe­veel ex­tra ver­lof je op wilt ne­men

De organisatie

Ruimte en Economie Amsterdam heeft een bijzondere aantrekkingskracht op bewoners, bedrijven en bezoekers. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht.


Elk jaar weer komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De groei van Amsterdam stelt de stad voor nieuwe vraagstukken, met betrekking tot bijvoorbeeld leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen, werken en toerisme. Dit is de context van Ruimte en Economie en de 13 rve's die samen dit cluster vormen.

Doelstellingen

 • Ruim­te voor een leef­ba­re, duur­za­me stad met een eco­no­misch sterk ves­ti­gings­kli­maat en een veel­zij­dig wo­ning­aan­bod.
 • Het creëren van ruim­te­lijk eco­no­mi­sche rand­voor­waar­den voor een ster­ke me­tro­pool, met en voor de be­wo­ners, be­drij­ven en be­zoe­kers.
 • Op­ti­ma­le be­reik­baar­heid van de stad en in de stad.
 • Op­ti­maal ge­bruik en be­heer van de in­fra­struc­tuur en de open­ba­re ruim­te.

Samenwerken

Ruimte en Economie zet in op stadsbrede samenwerking, met aandacht voor alle ‘schaalniveaus’, van portiek tot de gehele metropool. De focus ligt op samenwerking binnen de gemeente, gebiedsgericht tussen organisatieonderdelen en stadsdelen en samenwerking met bewoners, bedrijven, bezoekers en organisatie in de stad. Doel is het behalen van resultaten voor de Amsterdammer.

Verkeer en openbare ruimte (V&OR)

Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. We werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

We werken aan:

 • Ste­de­lij­ke pro­gram­me­ring en bud­get­te­ring van de in­gre­pen in de open­ba­re ruim­te
 • Ken­nis en ad­vies over mo­bi­li­teit en het ver­keers- en ver­voers­sys­teem
 • Be­per­ken van over­last bij de uit­voe­ring van werk­zaam­he­den
 • Stel­len van ste­de­lij­ke ka­ders en kwa­li­teits­ni­veaus voor ver­keer, ver­voer en open­ba­re ruim­te
 • Op­ti­maal ge­bruik van de in­fra­struc­tuur en de open­ba­re ruim­te van­uit het per­spec­tief van de be­wo­ners, on­der­ne­mers en be­zoe­kers van Am­ster­dam
 • Ex­ploi­ta­tie van de ste­de­lij­ke ei­gen­dom­men die bij­zon­der be­heer vra­gen (bij­voor­beeld ve­ren, tun­nels, bus­sta­ti­ons, fiet­sen­stal­lin­gen, fiets­de­pot).

Afdeling Kennis en Kaders – Team Onderzoek en Kennis

Onderzoek en Kennis is het onderzoekscentrum voor vraagstukken in de openbare ruimte en over mobiliteit. Wij willen weten wat de stad beweegt, wat de gevolgen zijn als je een bepaalde maatregel neemt en hoe de kosten zich verhouden tot de baten. Met deze kennis leveren wij gevraagd en ongevraagd beslisinformatie voor transparante en zorgvuldige belangenafwegingen rond mobiliteit.


Ons werkterrein is mobiliteit en de openbare ruimte over de volle breedte inclusief onderliggende drijvers zoals economie, demografie en gedragswetenschap. Team Onderzoek en Kennis wil de verbinder en coördinator zijn van kennispartners binnen en buiten de gemeente. Onze kernwaarden en drijfveren zijn nieuwsgierigheid, objectiviteit en zorgvuldigheid.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 21 mei 2019 via de solliciteerbutton. Een capaciteitentest kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen?

Voor nader informatie over de functie kun je contact opnemen met Stefan Verduin, teamleider Onderzoek en Kennis. S.Verduin@Amsterdam.nl.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel