Nieuws

Keynote speaker Henk Meurs roept gemeenten op tot herbezinning

Het dynamische ochtendprogramma van het Movinnio Congres Integrale Mobiliteit op 11 september wordt ingeleid door prof.dr. Henk Meurs. Hij is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt zich voornamelijk bezig met de relatie tussen mobiliteit en infrastructuur enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds: een perfecte aansluiting op het congresthema. “De huidige trends en ontwikkelingen zijn van grote invloed op het gemeentelijke beleid, maar we weten nog niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien”, aldus Meurs. “Daarom pleit ik ervoor om samen met regionale overheden heldere toekomstbeelden te ontwikkelen die ons in staat stellen toekomstvast te investeren en de juiste beleidskeuzes te maken. De grootse veranderingen die op stapel staan nopen de overheid tot herbezinning van haar traditionele faciliterende rol richting een meer regisserende rol.”

De belangrijkste ontwikkelingen

“De toekomst is dichterbij dan je denkt”, waarschuwt Meurs. “Daarom moeten we er nu al over nadenken. Zie het Movinnio Congres als een investering van een dag, om de gedachten te verzetten naar een grotere gerichtheid op wat je in de toekomst te wachten staat.” Aan de hand van pitches, discussies, voorbeelden en visies worden in het plenaire ochtenddeel de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ruimte, economie, centrumgebieden, technologie, internet en mobiliteit op een rij gezet. “De toenemende verstedelijking en de economische ontwikkeling vanuit stedelijke gebieden maakt het belang van de stad steeds groter. Dat heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsgroei; als we niets doen gaat dat ten koste van de bereikbaarheid en ontstaan er steeds meer knelpunten”, aldus Henk Meurs. “Ook de technologische ontwikkelingen zijn van invloed op onze mobiliteit: ICT heeft hierin een steeds groter aandeel, zowel in als rondom de voertuigen, als in ons dagelijkse leven. Daarnaast is de verschuiving van bezit naar gebruik een ontwikkeling die onze aandacht verdient. We richten ons beleid nog vooral in op de fysieke leefomgeving, terwijl door het groeiende ICT-component de noodzaak van fysieke investeringen steeds verder afneemt. Ook zal in de toekomst een herziening van het belastingstelsel naar gebruikersbelastingen onontkoombaar zijn. ” 

 

Meld u nu aan voor € 195,- (ex btw), of neem uw collega's mee en maak gebruik van het combinatietarief van € 150,- p.p.

 

Verbinding visie en praktijk

Bas Govers (Adviseur Strategie en Beleid – Goudappel Coffeng) maakt na de toekomstschets de  bezoekers deelgenoot van zijn visie: mobiliteit zal in de toekomst minder gericht zijn op sectorale doelstellingen als congestie of veiligheid en meer een bijdrage gaan leveren aan (bestuurlijke en ambtelijke) doelstellingen  op het gebied van economie, welzijn, ruimte en cultuur.  Om visie en praktijk met elkaar te verbinden zal de gemeente Zwolle haar bestuurlijke visie op (integrale) mobiliteit, de bestuurlijke opgaven, het achterliggende proces, de valkuilen en het leergeld delen tijdens het congres.

 

Het pleidooi van Meurs

Meurs licht toe: “Bas Govers richt zich vooral op de vraag hoe het vervoerssysteem van de toekomst eruitziet, wat ik zal aanvullen met de vraag wat dit voor het beleid van gemeenten betekent. Hier ligt een grote opgave: we weten immers niet precies hoe de toekomst eruit gaat zien en in welk tempo de ontwikkelingen plaatsvinden. Een aantal investeringen is tamelijk no-regret, denk aan goede informatievoorzieningen, maar investeringen in ‘hardcore infra’ en milieukwaliteit (auto’s worden immers steeds schoner) brengen een hoog risico met zich mee.” Daarom pleit Meurs op het Movinnio Congres voor een samenwerking met regionale overheden om tot heldere toekomstbeeld te komen waaraan beleidskeuzes gegrond getoetst kunnen worden.

 

Het nut van een integrale mobiliteitsvisie

“Een integrale mobiliteitsvisie nastreven betekent niet enkel naar een deelaspect kijken, maar naar de mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen als geheel”, stelt Meurs. “De afstemming daartussen moet worden verbeterd. Een voorbeeld zijn de knooppunten in ons land: alleen door integraal naar het OV-systeem,  de ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke programma’s te kijken zal er meerwaarde kunnen worden gerealiseerd. Daar hoort dan ook nog eens actuele, geïntegreerde,  informatie over parkeren, overstappen en OV-diensten bij. Uiteraard moet daar ook de fysieke inrichting op worden aangepast. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het ruimtelijk beleid en vorming van de inrichting.

 

Waarom moeten gemeenten nu al aan de slag?

“Er wordt vaak geroepen dat de markt steeds meer overneemt van de overheid, maar er ligt nog steeds een belangrijke taak voor publieke partijen”, stelt Meurs. “Niet alleen blijft de overheid als wegbeheerder een belangrijk aandeel houden, er spelen ook specifieke publieke belangen mee waarbij de overheid moet coördineren. Denk aan het kunnen blijven meedraaien met de maatschappij door de ‘zwakkere’ bevolkingsgroep. Moeten we nu al uitgaan van een volledig zelfregulerende verkeersmarkt waardoor veel wegkantsystemen wegbezuinigd kunnen worden? Of moeten we juist ons beleid erop richten dat we voorkomen dat connectiviteit te snel randvoorwaardelijk wordt voor mobiliteit?  Daarbij moeten we maatregelen nemen die op korte termijn effectief zijn en tegelijkertijd vooruitlopen op de lange termijn." Meurs heeft enige zorg dat een nieuwe vorm van vervoerarmoede in de hand wordt gewerkt als we volledig inzetten op de pre-trip en in-car informatiediensten, ten koste van het informeren en geleiden van verkeer langs de weg. Het zal nog lang duren voordat alle reizigers (inclusief lagere klassen en ouderen) zijn ontsloten via de moderne ITS systemen, die bovendien nog lang niet de gehoopte effectiviteit hebben bewezen.

 

De grootse veranderingen die op stapel staan nopen de overheid tot herbezinning van haar traditionele naar een coördinerende en faciliterende rol.” Waarom moeten we hier nu al over nadenken? Meurs: “Enerzijds met het oog op het genoemde investeringsvraagstuk, anderzijds omdat de ontwikkelingen straks anders vooral regionale overheden zullen overvallen, met alle gevolgen van dien.”

 

Over Henk Meurs

Henk Meurs heeft uitgebreide ervaring in transport- en sociaaleconomisch onderzoek, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij was projectmanager van een groot aantal complexe en veelomvattende projecten. In opdracht van overheden en bedrijfsleven heeft hij een groot aantal evaluatieprojecten van overheidsbeleid uitgevoerd, zowel op strategisch als op onderzoekniveau. Henk wordt regelmatig gevraagd als externe adviseur bij complexe besluitvormingsvraagstukken. Henk is eveneens bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met de relatie tussen mobiliteit en infrastructuur enerzijds en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds.

 

Meer informatie over het Movinnio Congres op 11 september vindt u hier >>

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel