Nieuws

Interessante sessies over parkeren tijdens NVC

Op 31 oktober in Den Haag is de tiende editie van het Nationaal verkeerskundecongres. Er zijn interessante sessies over parkeren, deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling.

Agenda Deelmobiliteit Eindhoven

Het delen van vervoermiddelen is een ontwikkeling die sterk in opkomst is. Bij het delen van vervoermiddelen gaat het om een verschuiving van het bezit naar het gebruik. Het delen van auto’s, fietsen en ook andere vervoermiddelen zoals scooters of steps (Light Elektric Vehicle’s) is in opkomst. We zien de meerwaarde van deelmobiliteit, voor gebruikers – zowel bewoners als forenzen en bezoekers – maar ook voor gemeenten. Als gemeente Eindhoven willen we ons voorbereiden op de komst van deelmobiliteit, of liever gezegd: we willen organiseren dat deelmobiliteit een plek krijgt in de stad en bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen. In de Eindhovense Agenda Deelmobiliteit, vastgesteld in april 2019, staat hoe Eindhoven hier invulling aan wil geven, welke rol, strategie en uitgangspunten. Tevens bevat de Agenda Deelmobiliteit de acties die we ondernemen om dit op een goede manier te organiseren.

Deze sessie wordt verzorgd door Astrid Zwegers (Gemeente Eindhoven) en Kim Raijmakers (Gemeente Eindhoven)

Parkeren en (duurzame) gebiedsontwikkeling

Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen, werken en mobiliteit die invloed hebben op de wijze waarop gebiedsontwikkeling en verstedelijking plaatsvinden. Het verdichten van steden en de transformatie van bedrijventerreinen en kantoren naar nieuwe, gemengde functies vraagt om een integrale aanpak waarin leefbaarheid, bereikbaarheid en andere doelstellingen zoals duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie een plek moeten krijgen.

Daarbij blijkt dat keuzes over parkeren een vergaande en effectieve invloed hebben op de haalbaarheid en duurzaamheid van een gebiedsontwikkeling op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit vraagt om een weloverwogen procesinrichting en een heldere visie op de bereikbaarheid en het duurzaamheidsprofiel van de te (her)ontwikkelen locatie. Daarvoor biedt de omgevingsvisie in het kader van de omgevingswet een mooie kans. Naar aanleiding van de ontwikkelde kennis willen wij graag het gesprek aan met vakgenoten.

Deze sessie wordt verzorgd door Marco van Burgsteden (CROW) en Jeroen Hutten (Universiteit Utrecht)

De gewenste route naar een wijk vol deelauto's

De komende decennia moeten we in Nederland jaarlijks 85.000 tot 100.000 nieuwe woningen bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. Overheden willen duurzame wijken ontwikkelen waar het prettig is om te leven. Dat betekent minder (zichtbare) auto’s op straat om ruimte te maken voor andere voorzieningen. We geven de stad terug aan de mensen! Door stedenbouwkundig plannen en mobiliteitsoplossingen in samenhang te ontwikkelen, kan leefbaarheid én bereikbaarheid een succes worden.

Deelauto’s hebben de potentie om hierin een belangrijke bijdrage te leveren. Door een lager eigen autobezit en -gebruik dragen deelauto’s bij aan een reductie van uitstoot, verkeersbewegingen en andere negatieve effecten van autoverkeer. Gebruikers van deelauto’s maken een bewustere afweging voor het gebruik van de auto en reizen daardoor vaker met OV of fiets. Inwoners hebben echter de neiging om individueel te optimaliseren en te kiezen wat voor henzelf het beste is: een eigen auto, lekker voor de deur en waar je altijd over kan beschikken. Waarom zouden gebruikers überhaupt overstappen op een deelauto en bereiken we dit?


Deze sessie wordt verzorgd door Martijn Derksen (Arcadis), Joost de Jong (Arcadis)Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel