Nieuws

Overlastgevende voetbalkooien

Veel hedendaagse trapveldjes worden uitgevoerd als voetbalkooien. Ze worden steeds vaker aangelegd in woonwijken en zijn bedoeld voor sport en sportiviteit maar vervullen ook een belangrijke maatschappelijke functie. De hekken rond de voetbalkooien worden opgesteld om overlast voor omwonenden te beperken, maar helaas zijn het juist vaak de hekken die voor veel (geluid)overlast zorgen.

Steeds vaker worden gemeenten geconfronteerd met klachten uit de omgeving. Dit betreft met name (geluid)hinder die ervaren wordt door het balgebruik in de speelkooien en het geklets en geschreeuw van de kinderen. De hinder manifesteert zich vaak na schooltijd en in het begin van de avond, maar tijdens vakantieperiodes ook langer en later. Is er wetgeving die de omwonenden beschermd en kan deze hinder worden voorkomen dan wel beperkt?

 

De wetgeving

Een voetbalkooi is geen inrichting in het kader van de Wet milieubeheer; er zijn geen wettelijk voorgeschreven geluidsnormen. Dit blijkt onder meer uit diverse uitspraken van voorzieningenrechters, rechtbanken en de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS). In enkele uitspraken ging het om de vraag of er sprake was van hinder, beoordeeld vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarin is opgenomen dat het verboden is buiten een inrichting - in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen - geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten die voor een omwonende of de omgeving geluidhinder veroorzaken. Welke normstelling hier gehanteerd moet worden, wordt overgelaten aan het college van B&W; soms wordt aangesloten bij de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, soms bij de richtwaarden van de Handreiking.

In andere uitspraken ging het om de vraag of de ondervonden geluidhinder onrechtmatig is, in de zin van artikel 6:162 BW. De beantwoording liet men afhangen van de omstandigheden van het geval. Relevante factoren daarbij zijn de aard, ernst en duur van de hinder, de toegebrachte schade en de omstandigheden waaronder de hinder plaatsvindt. In elke afzonderlijke situatie zal men moeten afkaderen of het gaat om hinder in de zin van de APV of onrechtmatige hinder in de zin van artikel 6:162 BW. Vervolgens is het van belang om een normstelling te hanteren: Activiteitenbesluit milieubeheer, richtwaarden Handreiking, heersend referentieniveau van het omgevingsgeluid of het wellicht geldende geluidbeleid.

 

De problematiek in beeld

DPA Cauberg-Huygen heeft meerdere akoestische onderzoeken uitgevoerd naar de geluidsituatie die door het gebruik van de speelkooien wordt veroorzaakt ter plaatse van nabijgelegen woningen. Daarbij is de situatie met en zonder gebruik van de voetbalkooien onderzocht. Zowel de optredende langtijdgemiddelde geluidniveaus en de maximaal optredende geluidniveaus met en zonder gebruik van de speelkooi zijn onderzocht, alsmede de frequentie van deze maximaal optredende geluidniveaus en de oorzaak van de optredende geluidniveaus (stemgeluid, balgebruik, schieten op doel etc.) Bij te hoge geluidniveaus ten gevolge van het balgebruik tegen de hekken, kan advies worden gegeven over uitvoeringsvarianten van de hekken waarmee een reductie kan worden bereikt. Verder kan worden geadviseerd in hoeverre overlast ten gevolge van stemgeluid beperkt kan worden. Een zekere mate van geluidhinder is bij intensief gebruik van de voetbalkooi in een woonwijk niet uit te sluiten, maar met een gedegen onderzoek wel te beperken.

 

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation, bekend van de inmiddels meer dan 130 Cruyff Courts in Nederlandse wijken, onderkent het probleem met de hekwerken. “Wij zouden graag een geluidsnorm zien voor hekwerk, zodat wij dat kunnen opnemen in onze specificaties,” aldus Ilja van Holsteijn, manager Cruyff Courts bij de Cruyff Foundation. “Op dit moment verplicht de Cruyff Foundation het gebruik van ‘geluidsarm’ hekwerk en adviseren we te werken met onze official suppliers. Deze bedrijven leveren hekwerken die specifiek gemaakt zijn voor trapveldjes en onder andere zeer geluidsarm zijn. Maar de Foundation merkt dat de verplichte aanbesteding van gemeenten er toch toe leidt dat met regelmaat een andere keuze wordt gemaakt, vaak op basis van prijs en niet altijd op basis van kwaliteit. Het zou goed zijn als hekwerkproducenten bij elkaar kwamen en in overleg met een aantal experts en/of belanghebbenden uit het veld een norm ontwikkelden. Dit geeft een organisatie als de Cruyff Foundation de mogelijkheid om deze op te nemen in de specificaties, biedt gemeenten meer houvast in de keuze van het hekwerk en het allerbelangrijkste: het zorgt dat de buurt minder hinder ondervindt.” 

Tekst: DPA Cauberg-HuygenDit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel