Nieuws

Tien belangrijkste wijzigingen in nieuwe aanbestedingswet

Op 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. De wet is van toepassing op de aanbesteding van werken, leveringen en diensten door aanbestedende diensten. En ook op aanbestedingen door zogenaamde speciale sectorbedrijven.

 

Werken, leveringen en diensten 

De Aanbestedingswet is van toepassing op de aanbesteding van werken, leveringen en diensten door aanbestedende diensten. En ook op aanbestedingen door zogenaamde speciale sectorbedrijven. Hierna gaat het alleen om aanbestedingen door aanbestedende diensten.  Aanbestedende diensten zijn niet alleen overheden (de Staat, gemeenten, provincies, waterschappen), maar ook publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen.

Gevolgen 

De meest directe zichtbare gevolgen van de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet zijn, dat aanbestedende diensten die werken aanbesteden, met ingang van 1 april 2013 verplicht zijn om:

  • Aankondigingen te plaatsen op TenderNed;
  • Het ARW 2012 onverkort toe te passen bij opdrachten met een waarde beneden de Europese drempelwaarde voor werken (thans € 5.000.000) (NB: hoewel dat geen verplichting is, mag ervanuit worden gegaan dat aanbestedende diensten het ARW 2012 ook zullen hanteren bij het aanbesteden van opdrachten met een waarde boven het drempelbedrag);
  • Gebruik te maken van een model eigen verklaring.

Deel dit artikel