Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen parkeren woonwijken

Vier sprekers van de Nationale Parkeerdag, die 17 juni jongstleden in Zwolle is gehouden, geven hun visie over de toekomst van parkeren in woonwijken. Verdichting, deelmobiliteit en groen zijn sleutelwoorden.

“Grote nieuwbouwwijken worden nog maar weinig gemaakt”, vertelt Richard Koek van bureau Rijnboutt. “ Veel belangrijker zijn vernieuwingen, verdichtingen en herstructureringen. Hiermee kan ook de parkeerproblematiek in woonwijken worden aangepakt. Auto’s staan meer dan 90% van de tijd stil, en hebben dan een weinig verheffende bijdrage aan de kwaliteit van de stad. Als bij een stedelijke vernieuwing al 20-25% van de auto’s uit de publieke ruimte wordt gehaald veranderen onze woonwijken aanzienlijk: meer water en groen, meer speelruimte en  meer ontmoetingsruimte.”  “We zijn inderdaad aan het einde gekomen van grootschalige nieuwe woonwijken”, beaamt Nico Beun, programmamanager Innovatienetwerk. “Dat betekent dat nieuwe ontwikkelingen te maken zullen hebben met kleinschalige ontwikkelingen deels inbreiding in de bestaande steden en deels in het gebied buiten de bebouwde kom.” 


Delen van mobiliteit

Rob Tiemersma van de gemeente Utrecht benadrukt dat de minimum parkeernorm los gelaten moet worden. “In stedelijke gebied begint het besef door te dringen dat er alleen voldoende betaalbare en aantrekkelijke woningen gebouwd kunnen worden met het uitgangspunt: maximaal benutten en géén minimum parkeernormen meer.” Ineke Spapé, directeur bij SOAB, haakt hier op in.  “Autoparkeren, in de vorm van huis, parkeerplaats voor de deur en parkeerruimte voor visite, is niet meer van deze tijd. Wonen, mobiliteit, parkeren en omgeving vormen een integraal geheel dat ook zo benaderd moet worden. Dat levert meer ruimte op voor groen, lagere woonlasten en is duurzaam.” Hoe kan dat? “Ik werk in opdracht van de gemeente Breda en woningcorporatie WonenBreburg aan een pilot rond een nieuwbouwcomplex. De woningcorporatie wil de woonlasten reduceren door onder meer de huurders een mobiliteitsaanbod te doen en te besparen op de kosten van de aanleg van dure parkeerplaatsen. De gemeente wil automobiliteit en (privé)parkeren vervangen door meer duurzame vormen van mobiliteit, het delen van mobiliteit en minder parkeerruimte. Deelmobiliteit is voor een aantal leefstijlgroepen al vanzelfsprekend, de ontwikkeling in deze nieuwe wijk speelt daarop in.” Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel