Nieuws

Nederlands landschap staat onder druk

Het Nederlandse landschap staat door continu ruimtelijke veranderingen enorm onder druk. Alles om ons heen heeft invloed op het landschap: dijkverhogingen, nieuwe wegen en intensivering van de landbouw. Hierdoor loopt bijvoorbeeld de biodiversiteit terug en slinkt de populatie van de weidevogels.

Het College van Rijksadviseurs adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijk dekkend monitoringssysteem oor het landschap te ontwikkelen om zo te kunnen volgen hoe het landschap zich ontwikkelt. Door het monitoren is het mogelijk beleid te onderbouwen en de kwaliteit ervan te versterken. Ongewenste veranderingen in landschappen komen zo al in een vroeg stadium aan het licht en kunnen dan eventueel nog worden teruggedraaid of bijgestuurd. 

Het advies van de Rijksadviseurs is tot stand gekomen op basis van onderzoek door Wageningen Environmental Research naar het ontwikkelen van een goed monitoringssysteem. In het onderzoek is de te volgen werkwijze voor het monitoren uitgewerkt. 

Voor 2012 was het landschapsbeleid de verantwoordelijkheid van de staat. Daarna is die verantwoordelijkheid doorgeschoven richting de provincies. Ook gemeentes krijgen steeds meer mogelijkheden om invulling te creëren. Hierdoor is meer ruimte gekomen voor regionaal maatwerk. Daarentegen is er ook sprake van een versnippering in de verantwoordelijkheden. Dit is lastig, want landschappen houden zich vanzelfsprekend niet aan provincie- of gemeentegrenzen. Daarom is het volgens het College van Rijksadviseurs van groot belang dat deze partijen een nauwe samenwerking hanteren. 

Het College benadrukt de waarde van het landschap. Het is bijvoorbeeld waardevol voor onze culturele identiteit en welzijn. Uit diverse onderzoeken blijkt tevens dat landschap een zeer bepalende factor is voor het vestigingsklimaat. 

Lees hier meer over het onderzoek. Dit artikel komt uit GroenEffect

Deel dit artikel