Nieuws

Bijzondere aanbesteding parkeren in Amsterdam

De Dienst Infrastructuur, Verkeer & Vervoer van de gemeente Amsterdam is bezig met de aanbesteding van de parkeerdiensten alsmede het beheer en onderhoud van de parkeerautomaten. Daarbij is vooral de positie van de huidige uitvoerder, Cition BV, opvallend.

De aanbesteding loopt tot 6 juni 2014 en gaat over de periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019. Een beslissing wordt in juni-juli 2014 verwacht. De aanbesteding betreft de volgende onderdelen:

  • de fiscale handhaving betaald parkeren inclusief een signaleringsfunctie ten aanzien van foutparkeren;
  • afhandeling bezwaar naheffingsaanslagen;
  • beheer en onderhoud parkeerautomaten inclusief het inrichten, plaatsen, verplaatsen en verwijderen van parkeerautomaten die in eigendom van de gemeente zijn;
  • coördinatie, samenwerking en aansturing van ketenpartners op operationeel niveau;
  • vergunningenuitgifte waaronder de bijbehorende back office activiteiten, coördinatie op vergunninguitgifte (kwaliteit en rechtmatigheid) en het leveren van een bijdrage aan de drie (front-office) dienstverleningskanalen van de gemeente Amsterdam (baliefunctie, callcenter en website); 
  • advisering omtrent bezwaar vergunningen; 
  • managementrapportages, inning en administratie;
  • klemmen van voertuigen met meerdere naheffingsaanslagen.

De aanbestede diensten werden de afgelopen jaren uitgevoerd door Cition B.V., een zelfstandig bedrijf, voortgekomen uit de Dienst Stadstoezicht. De gemeente Amsterdam is voor 100 procent eigenaar van de aandelen.


Openbare marktconsultatie

Ter voorbereiding van de aanbesteding hield DIVV Amsterdam op 10 juli 2013 een openbare marktconsultatie met als titel ‘Optimalisatie van de fiscale parkeerketen’. Aan deze plenaire bijeenkomst namen vijftien ondernemingen deel. Tijdens deze bijeenkomst werd de procedure nader toegelicht en is in een presentatie de vraagstelling nader toegelicht. Daarnaast is gelegenheid geboden aan de ondernemingen om vragen te stellen. Vervolgens hebben tien ondernemingen een reactie op de marktconsultatie ingediend. De deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld de ingediende reactie te komen toelichten. Van deze mogelijkheid hebben negen deelnemers gebruik gemaakt. De bevinden werden opgenomen in het openbaar verslag van de marktconsultatie, dat op 2 september verscheen.


Overname personeel en activa Cition BV

Een bijzondere voorwaarde in de aanbesteding is dat de uitvoerende partij het personeel van Cition BV en de activa van Cition moet overnemen. In het openbaar verslag valt te lezen, dat de partijen vinden dat dit grote risico’s oplevert  voor de overnemende partij. Voorgesteld wordt daarom dat de gemeente Amsterdam een vendor due diligence onderzoek laat uitvoeren zodat door een onafhankelijke partij vastgesteld wordt met welke risico’s de overnemende partij geconfronteerd wordt. Omdat ook Cition BV mee kan dingen naar de aanbesteding vinden enkele deelnemers dat alle informatie die op enigerlei wijze tot een voordeel van de huidige opdrachtnemer zou kunnen strekken ter beschikking moet komen van alle geïnteresseerde gegadigden. De huidige leverancier  heeft namelijk een enorme kennisvoorsprong, die tijdens het aanbestedingsproces zoveel mogelijk te niet gedaan zal moeten worden. Te denken is hierbij aan alle relevante personeelsinformatie, diverse productiviteitscijfers en de resultaten van de digitaliserings-pilot.


Problemen

Ten aanzien van de overname van het personeel voorzien de partijen ook specifieke problemen. Het grote dilemma voor nieuwe inschrijvers is dat met het personeel ook de bestaande bedrijfscultuur overgenomen wordt. Naar verwachting zal in het komende jaar een groot aantal personeelsleden van de huidige parkeerbeheersorganisatie overtallig worden gezien de door gemeente Amsterdam aangekondigde productiviteitsverhogingen in de organisatie. Het is de vraag hoe ver dit proces gevorderd is op het moment van aanbesteding en of de inschrijvers voldoende vertrouwen hebben dat ze geheel geïnformeerd zijn. Een alternatief is tijdig een verplichte ontslagronde op een manier die normaal gehanteerd en voor vakbonden aanvaardbaar wordt bij afslanking. De ontslagronde zou zodanig groot moeten zijn dat een nieuwe inschrijver zelf 20 tot 50 procent eigen personeel mee kan nemen.

De deelnemers hebben nog meer alternatieven. Zo vindt een van hen het meest voor de hand liggende alternatief dat de transitie al wordt ingezet bij Cition en dat de aanbesteding met 1 of 2 jaar uitgesteld wordt. Verrassingen worden daarmee voorkomen en tevens kunnen dan appels met appels vergeleken worden in het vergelijk tussen Cition en de markt. Een andere deelnemer stelt voor om het personeel toe te wijzen aan bepaalde taakgebieden en dan de inschrijver in de aanbieding te laten aangeven hoeveel procent van de medewerkers (en activa) zij wensen over te nemen. Een alternatief is dat de gemeente Amsterdam bereid is om suppletie te betalen voor het personeel. Ook zou de gemeente de kosten voor haar rekening kunnen nemen, die gepaard gaan met de ontbindingen van arbeidscontracten.

Tenslotte zou het ook nog, volgens de deelnemers, een optie kunnen zijn de aanbesteding uit te schrijven als ware er geen overname van personeel en alleen dat personeel over te nemen dat nodig is voor de invulling van de opdracht. Een andere optie is dat personeel niet overgenomen wordt, maar gedetacheerd wordt.

 

Tekst: Peter BekkeringDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel