Nieuws

Actualisatie parkeerbeleid Ermelo

In november 2013 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van gemeente Ermelo vastgesteld. Er wordt in het GVVP veel waarde gehecht aan voldoende, gratis parkeerplaatsen. Dit geldt zowel voor het centrum als voor woonwijken. In het GVVP staat beschreven dat de parkeerdruk in het centrum (te) hoog is. De gemeente is daarom voornemens in 2015 de blauwe zone uit te breiden. De gemeente heeft Mobycon gevraagd hiervoor een implementatieplan op te stellen met daarin de vereiste stappen, fasering en verantwoordelijke / betrokken afdelingen. In dit implementatieplan wordt ook ingegaan op de mogelijkheden van digitaliseren en het bevat een advies over de toekomstige parkeerorganisatie.

De vaststelling van het GVVP en ruimtelijke ontwikkelingen in het centrum van Ermelo vragen tegelijkertijd om een geactualiseerde visie op parkeren. De gemeente streeft een aantrekkelijk, leefbaar en gezellig centrum voor de eigen inwoners, bewoners uit de regio en de vele toeristen na. Het realiseren van voldoende parkeervoorzieningen is een belangrijk onderdeel van het centrumplan. Projecten stagneren momenteel omdat aan ontwikkelaars wordt opgelegd dat ze de parkeervraag volledig op eigen terrein moeten opvangen. Dit is veelal niet realiseerbaar. 


Parkeerbeleid actualiseren


Gemeente Ermelo wil daarom ook het parkeerbeleid actualiseren. Mobycon heeft de opdracht gekregen en heeft als eerste stap de parkeerdruk op straat onlangs geïnventariseerd. Op 6 en 8 oktober 2014 worden inwoners en ondernemers gevraagd, tijdens twee ‘parkeermarkten’, naar hun mening en beeld over het parkeren in Ermelo. De uitkomsten vormen mede de basis voor de parkeervisie en de doelen en uitgangspunten van het toekomstig parkeerbeleid. Dit wordt verder vertaald naar het bijbehorende maatregelenpakket. Deze worden de komende maanden door Mobycon opgesteld. Daarnaast is de actualisatie van parkeernormen een ‘hot item’. Tijdens een workshop met de betrokken beleidsmedewerkers (o.a. verkeer, ruimtelijke ordening, economische zaken) worden binnenkort de bestaande uitgangspunten en wensen rondom parkeernormen bediscussieerd. Deze vertaalt het adviesbureau in een aparte nota parkeernormen. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel