Blog

CROW-richtlijnen zijn niet imperatief, maar sterk indicatief

Wat is het rechtskarakter van CROW-normen? Een veel gestelde vraag vanuit de praktijk. Het antwoord op deze vraag wordt door de rechtbank Limburg gegeven.

De rechtbank overweegt – kort samengevat – als volgt:

 '[…] Ook zijn de resultaten van de metingen, welke [....] zijn uitgevoerd aan de hand van de zogenaamde CROW-normen, welke metingen naar de gemeente niet heeft betwist, hebben plaatsgevonden overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen, op zich niet doorslaggevend. 


Dit omdat CROW-normen geen wettelijke basis hebben en geen wettelijke verplichting inhouden. Het instituut (CROW) dat de gelijknamige richtlijnen heeft opgesteld, heeft slechts een ondersteunende en adviserende functie en geen wettelijk normerende.

 

Deze uitspraak wil echter niet zeggen dat aan de CROW-normen geen enkel belang toekomt. Zij kunnen wel een rol spelen als deelaspect, naast of ter invulling van de andere zogenoemde Kelderluikcriteria (vergelijk Hoge Raad 5 november 1965, NJ 1966, 136). Een beslissende rol kan aan de CROW-normen niet worden toegekend.

 

Daarnaast kunnen aan de metingen die in eerstgenoemde zaak aan de hand van de CROW-systematiek zijn uitgevoerd, geen voor het onderhavige geschil relevante conclusies worden verbonden [….]'.

 

Kortom: wetten of verordeningen zijn algemeen verbindende voorschriften (voor een ieder bindende bepalingen), die worden uitgevaardigd door een daartoe bevoegd orgaan. Een wet of een verordening wordt vastgesteld door een democratisch gekozen orgaan, aan welk orgaan wetgevende bevoegdheden zijn toegekend. Dat kan de Gemeenteraad zijn, Provinciale Staten of de wetgever (regering en Staten-Generaal).

 

Het CROW is geen orgaan met een wettelijke bevoegdheid. Dit neemt niet weg, dat door de rechter aan de normen en de adviezen van CROW wel 'betekenis' toekomt. In de wereld  van verkeer en vervoer zijn de normen van CROW 'richtinggevend', maar de status van algemeen verbindend voorschrift (AVV) (algemene burgers bindende bepalingen) hebben zij niet. En het is juist, dat een wegbeheerder goede argumenten moet aanvoeren om van de toepasselijke en relevante CROW-normen af te wijken.

 

Kortom: de CROW-normen zijn niet imperatief, maar wel sterk indicatief!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dit artikel komt uit Verkeerskunde

Deel dit artikel