Blog

Stand van zaken Open Parkeerdata

Vorig jaar is het project ‘Open Parkeerdata’ gestart in het kader van het programma Beter Benutten. Inmiddels is een daadwerkelijke start gemaakt met het ontsluiten van data via de RDW. Wat is de stand van zaken over de publicatie van zowel statische als dynamische parkeerdata en hoe staat het met de ontwikkelingen rond de standaard SPDP en de parkeerdatacatalogus?

Waarom Open Parkeerdata?


Parkeren in de stedelijke omgeving zorgt voor aanzienlijk zoekverkeer met tijdverlies, ergernis, onnodig gebruik van de wegcapaciteit en belasting van het milieu als gevolg. Wanneer de reiziger op maat geïnformeerd wordt over de mogelijkheden, kosten en actuele beschikbaarheid van parkeervoorzieningen kan het zoekverkeer flink worden beperkt en wordt de capaciteit beter benut. De beschikbare data over parkeren waren onvoldoende voor hoogwaardige informatiediensten voor automobilisten.

Open Parkeerdata beoogt ervoor te zorgen dat parkeerexploitanten (publiek en privaat) parkeerdata ontsluiten voor content aggregators en service providers. Service providers geven aan grote belangstelling te hebben voor parkeerdata om (nog) betere informatiediensten (pre-trip, on-trip) te kunnen realiseren. Randvoorwaarden voor het tot stand komen van deze diensten met positieve mobiliteitseffecten zijn een flinke dekkingsgraad en laagdrempelige toegang.


Statische en dynamische parkeerdata

Er zijn twee vormen van parkeerdata, te weten statische en dynamische parkeerdata. Voor de publicatie van dynamische parkeerdata wordt onderscheid gemaakt tussen data van publieke en private parkeerexploitanten.


Statische parkeerdata

Statische parkeerdata betreft informatie over capaciteit, tarieven, openingstijden, locaties et cetera.
De data betreft informatie over parkeren van alle gemeenten waar gereguleerd (betaald) parkeren is ingevoerd. De komende periode is het de bedoeling dat publieke en private exploitanten de dataset aanvullen met informatie, zoals exacte locaties van in- en uitgangen, doorrijhoogte, rolstoeltoegankelijkheid enzovoorts. Wanneer deze statische parkeerdata volledig is ingevoerd door de publieke en private parkeerexploitanten, is het belangrijk dat het beheer wordt verankerd bij de verschillende dataeigenaren (publieke en private parkeerexploitanten).


P+R

Voor het Actieplan Groei op ’t Spoor wordt op dit moment de voorbereidingen getroffen om alle P+R terreinen in de statische parkeerdata inzichtelijk te maken.


Gepubliceerde dynamische parkeerdata

Dynamische parkeerdata betreft informatie over het actuele aantal vrije parkeerplaatsen of vol/vrij informatie. Deze data wordt door publieke en private parkeerexploitanten zelf gepubliceerd, volgens de standaard SPDP die is vastgesteld. Op dit moment zijn de data beschikbaar van Deventer, Zwolle, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam en Groningen P+R.


Doorontwikkelen van dynamische parkeerdata 

De komende periode maakt Beter Benutten zich hard om ook andere publieke en private parkeerexploitanten hun dynamische parkeerdata te laten ontsluiten. Een aantal exploitanten is met de voorbereiding al in een vergevorderd stadium. Anderen zijn recentelijk aangesloten bij het project.


Standaard SPDP

Om te zorgen dat de data van verschillende exploitanten goed door marktpartijen is te gebruiken, is er gewerkt aan een standaard voor parkeerdata. In januari 2014 is de eerste versie van de Standaard voor dynamische parkeerdata (SPDP) gepubliceerd.


Parkeerdatacatalogus

De datasets van statische en dynamische parkeerdata worden op verschillende locaties op het internet gepubliceerd. Om te zorgen dat alle data terug vindbaar zijn, wordt een parkeerdatacatalogus ontwikkeld. Via deze catalogus wordt de metadata van alle parkeerdatasets ontsloten. De parkeerdatacatalogus is sinds begin november van dit jaar beschikbaar.


KADER 1 Kwantitatieve Baten

Volgens een door MU-Consult in opdracht van de werkgroep NDPV uitgevoerd onderzoek zijn er significante baten van het aanbieden van verbeterde/uitgebreide parkeerinformatie te verwachten. Voor de G4 zou het gaan om 66.000 tot 357.000 voertuigverliesuren en 1,5 miljoen tot 8,4 miljoen vermeden voertuigkilometers . Dit vertegenwoordigt (bij gehanteerde voorzichtige reistijdwaarderingen) een waarde van €600.000 - €3,0 miljoen per jaar. Daarbovenop komen nog baten in de vorm van aantrekkelijkere stadscentra, minder uitstoot en lagere ruimteclaim.
De ondergrens van de genoemde baten wordt gerealiseerd wanneer alleen informatie m.b.t. slagboomparkeervoorzieningen beschikbaar komt, de bovengrens wanneer ook het straatparkeren volledig wordt meegenomen. Een groot deel van het effect wordt al gerealiseerd wanneer 1/3 van de openbare straatparkeerplaatsen wordt meegenomen.
Bij meenemen van de G32-steden (i.p.v. G4-steden) verdrievoudigen de baten. Wanneer informatie over alle gemeenten beschikbaar is, liggen de baten een factor 11 hoger in vergelijking met alleen de G4-steden. De maximale baten van minder zoekkilometers, voertuigverliesuren en aantrekkelijkere stadscentra, als gevolg van betere parkeerinformatie, worden voor heel Nederland geschat op ca. €65,0 miljoen per jaar.


KADER 2 Parkeren als onderdeel van gastvrij Zwolle

Het is geen toeval dat Zwolle een van de gemeenten is, die de parkeerdata als eerste op orde had, vertelt parkeerregisseur Alfred Schrooten. “Wij zijn een gastvrije gemeente. Daarom vinden we onze bereikbaarheid belangrijk en willen we bezoekers graag snel naar een parkeerplaats leiden. Zo’n app is daarvoor een ideaal middel. In de toekomst zou het helemaal mooi zijn, als je via zo’n app niet alleen kunt zien dat er plek is, maar dat je die plek ook kunt reserveren.”
Voor Zwolle was het niet veel werk om de parkeerdata op orde te krijgen. Schrooten: “Een tijdje terug hebben we als gemeente geïnvesteerd in software voor dynamische parkeerverwijssystemen. Diezelfde software hebben we nu gebruikt om de data, statisch en dynamisch, aan te leveren aan het RDW.” In Zwolle zijn in de open data de gegevens van twee private en zes gemeentelijke parkeeraccommodaties opgenomen.


KADER 3 Innovactory

Service-providers lieten al eerder weten grote belangstelling te hebben voor deze data, omdat ze hen in staat stelden nog betere informatiediensten te ontwikkelen. Een van die service-providers is het bedrijf Innovactory. Maurice Mulders, product director bij Innovactory, bevestigt de grote belangstelling, maar verbindt er tegelijkertijd wel een voorwaarde aan. “De data, moet wel voldoen aan de volgende aspecten; tijdigheid, volledigheid en accuraatheid. Ik roep ook alle steden in Nederland op om de parkeerdata te ontsluiten, wij kunnen deze dan binnen enkele dagen tonen aan de gebruikers van TimesUpp. Hierdoor worden weggebruikers geïnformeerd over beschikbare parkeerplaatsen onderweg of op hun bestemming, waarmee uiteindelijk er minder zoekverkeer in de steden zal zijn. ” Inmiddels zijn voor de eerdergenoemde vier steden, de Q-park locaties en voor de P+R-terreinen in Leeuwarden de statische en dynamische parkeerdata op orde. Zij worden dan ook opgenomen in de nieuwe versie van TimesUpp, die Innovactory begin december 2014 lanceerde. Mulders: “Voordat het zover was, hebben we natuurlijk eerst zelf ter plekke gecheckt of de data die wij tonen ook het juiste beeld over de beschikbare plaatsen aangaf.”

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel