Artikel

Proactieve verkeersinformatie

Doordat steeds meer data beschikbaar komen wordt het mogelijk om nauwkeurigere voorspellingen te doen over verkeersstromen, zowel voor de korte als de lange termijn, voorziet Robin Huizenga. Hij is business manager Traffic bij PTV Group.

"Verkeersmanagement hoeft niet reactief, maar kan ook proactief zijn. Dat kwartje begint nu te vallen", zegt Huizenga. Verkeersinformatie, hoe actueel ook, is al snel achterhaald. Dat maakt het lastig om goede maatregelen te nemen om verkeersproblemen te voorkomen. "We gaan toe naar verkeersmanagement dat erop gericht is de file te zien aankomen voordat die ontstaat, zodat je oplossingen kunt zoeken voordat problemen zichtbaar worden." 

Robin Huizenga, PTV Group

Robin Huizenga van PTV Group

Binnen het programma Talking Traffic heeft PTV samen met Technolution een oplossing ontwikkeld die een beeld geeft van de te verwachten situatie op de weg. Andere partijen binnen het landelijke programma verwerken de informatie tot concrete toepassingen voor de weggebruiker, bijvoorbeeld in de vorm van apps. Wegbeheerders zouden er ook hun hun voordeel mee kunnen doen om verkeersstromen te optimaliseren. "Dat is geen onderdeel van Talking Traffic, maar daar zou je aanvullende afspraken over moeten maken." Huizenga ziet graag dat dat ook gebeurt. 

Realistische prognosemodellen 

Ook als het gaat om voorspellingen van het verkeersbeeld op lange termijn ziet Huizenga een kentering. Veel overheden in Nederland maken in tegenstelling tot overheden in de ons omringende landen nog gebruik van sterk verouderde modelalgoritmes – het zogeheten vierstapsmodel uit de jaren zeventig – bij het bepalen van de effecten op het verkeer van ingrepen als een wegomlegging of de aanleg van een woonwijk. Die modellen doen volgens Huizenga geen recht aan het huidige reisgedrag van mensen. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met het feit dat iemand op een dag zowel met de fiets, de auto als het openbaar vervoer kan reizen. 


Maar dat begint te veranderen. "Je ziet dat overheden verplaatsingsgedrag steeds beter snappen. Dat besef moet je meenemen om plannen beter te kunnen toetsen en te bepalen of ze de investering waard zijn." In Lelystad heeft PTV een verkeersmodel geïmplementeerd dat werkt op basis van realistischere internationale modellen die beter gebruikmaken van de huidige (OViN)-datastromen. Huizenga verwacht dat veel andere gemeenten zullen volgen.

 

Een andere trend waar PTV op inspeelt is de komst van zelfrijdende auto’s. Weliswaar zal het nog wel even duren voordat ze vast onderdeel worden van het straatbeeld, maar overheden moeten tijdig nadenken over de gevolgen en hun beleid erop afstemmen. "Met onze toolbox helpen wij om de impact van autonome voertuigen te laten zien. Samen met TNO kunnen wij niet alleen verkeersafwikkeling, maar ook luchtkwaliteit, verkeerslawaai en de veranderde verkeersclaim op de openbare ruimte in beeld brengen. Autonome voertuigen leiden tot minder auto’s en minder geparkeerde auto’s. Wat ga je doen met deze enorm vrije ruimte?"

Door Yvonne Ton. Dit artikel verscheen in de uitgave Trends 2018Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel